Richtlijnen


Huisregels


Het Leefhuis werkt met huisregels om duidelijkheid, veiligheid, vertrouwen, voorspelbaarheid en grenzen te bieden. Op deze manier zorgen wij voor een fijn en leerbare leefomgeving waarin deelnemers zich kunnen ontplooien.

Meldcode


De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het Leefhuis zet de meldcode in wanneer zij onveiligheden constateert.

Beroepscode


Mensen die een beroep doen op de hulp van jeugd- en gezinsprofessionals bevinden zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Dat vraagt van professionals uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid. De jeugd- en gezinsprofessional zorgt er daarom voor dat hij1 zijn handelen zowel vakinhoudelijk als beroepsethisch kan onderbouwen. De beroepscode – met daarin de concrete normen die het handelen in de praktijk vorm geven – is daarbij een belangrijk kader. Voor we ingaan op deze beroepscode, is het zinvol om de praktijk van de jeugdhulp en jeugdbescherming te schetsen. 

Mentorschap


Het mentorschap is ingebracht bij Het Leefhuis om de lijntjes met de betrokkenen kort te houden. Zo wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. Betrokken zijn ten alle tijden op de hoogte en er is een duidelijk overzicht over de voortgang en de communicatie om de zorg zo efficiënt mogelijk te verlenen. De mentor onderhoudt het contact met de deelnemer en zijn/haar netwerk.