Visie


Het Leefhuis stelt haar missie op vanuit de speerpunten: autonomie, competentie, verbondenheid en eigen regie. Deze speerpunten vormen het zorgproces. De deelnemer staat centraal en er wordt gekeken naar de groeimogelijkheden vanuit de krachten van hem/haar en het systeem. Door het volgen van de deelnemer in zijn/haar wensen, laat Het Leefhuis zien dat ze mogen zijn wie ze zijn. Door vanuit de krachten te werken wordt het gevoel van competentie vergroot. Dit levert succeservaringen voor de deelnemer, wat hem/haar op zijn beurt weer laat ervaren wat er allemaal wél mogelijk is en geeft ze het gevoel dat ze het wél kunnen.

 

De speerpunten zijn terug te zien in de benaderingswijze van Het Leefhuis. Door het bieden van een veilig pedagogisch leefklimaat en het betrekken van het netwerk en de deelnemer in het vormgeven van het zorgproces en de uitvoering hiervan, wordt verbondenheid ervaren. Daarnaast wordt ondersteuning geboden in het inzicht geven in het eigen gedrag, dat van anderen en het systeem. Er worden praktische adviezen geboden aan ouders/verzorgers vanuit de verkregen inzichten, vaardigheden en kennis zodat deze kunnen worden doorgezet in de thuissituatie. Hierdoor kunnen deelnemers de transfer maken binnen de thuissituatie en/of woonsituatie. De deelnemer heeft een groot aandeel in zijn/haar ondersteuningsplan. Hiermee wordt de eigen regie gewaarborgd en tegemoet gekomen aan de behoefte aan competentie. Autonomie wordt versterkt door het inzetten van deze opgedane en reeds aanwezige competenties. Deelnemers werken vanuit hun capaciteiten wat het gevoel van autonomie versterkt.

De visie van Het Leefhuis sluit uiteraard aan bij de missie. Het bieden van vertrouwen en veiligheid is essentieel om de gewenste groei en empowerment te kunnen verkrijgen. Vertrouwen en veiligheid komt voort uit de voorspelbaarheid van het hanteren van duidelijke regels en het bieden van een luisterend oor. Door betrouwbaar te zijn, biedt begeleiding een veilige haven. De deelnemer weet bij Het Leefhuis dat hij/zij onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd, wat voor de kracht en het lef zorgt om te exploreren en daarmee te groeien. 

 

Empowerment

Het Leefhuis vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van de deelnemer en dat het begeleidingstraject hier vanuit werkt. Binnen de doelformulering werkt Het Leefhuis middels de kracht van empowerment. De doelen worden middels de ik-vorm beschreven, zodat deze dichtbij de cliënt en zijn/haar systeem staat. Dit houdt in dat er vanuit de eigen kracht van de cliënt wordt gewerkt en de doelen dus ook binnen de eigen kracht van de cliënt liggen of middels juiste begeleiding bekrachtigd kunnen worden. Empowerment legt de nadruk op wat cliënten kunnen, in plaats van niet kunnen. 

 

Elk individu heeft eigen inbreng binnen zijn of haar begeleidingsplan. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de diagnose/ziektebeeld en de moeilijkheden die deze met zich meebrengt. Het  Leefhuis werkt met het motto 'iedere dag een nieuwe kans' om onze deelnemers te laten voelen dat we achter ze staan!


Doelstellingen Zorgcentrum Het Leefhuis

 • ZCHL bevordert de competenties van haar deelnemers door hen te ondersteunen en inbreng te geven in nieuwe activiteiten uitvoeren of kwaliteiten te leren beheersen tijdens verschillende zorgvormen.
 • ZCHL zet haar deelnemers in zijn/haar eigen kracht door hen hun wensen te laten uiten, hier gehoor aan te geven en begeleiding te bieden in het behalen van deze doelen, middels de methode oplossingsgericht werken.
 • ZCHL laat haar deelnemers zich gehoord en gezien voelen door hen inbreng te geven in hun groeiproces door middel van het samen opstellen van doelen, tevredenheidsonderzoeken en het vormgeven van een cliëntenraad.
 • ZCHL laat haar deelnemers zich veilig en vertrouwd voelen door het aanbrengen van structuur, duidelijkheid en een vast aanspreekpunt waar ook wensen en klachten kunnen worden geuit, die gehoord en gerealiseerd worden.
 • ZCHL bevordert het groeiproces van haar deelnemers door risico’s die negatief effect hebben op het zorgproces in kaart te brengen. Daar worden doelen op ingezet die het groeiproces bevorderen.

Kwaliteit(managementsysteem)

 • ZCHL waarborgt haar kwaliteit door aan de hand van tevredenheidsmetingen de wensen en behoeftes van belanghebbenden in kaart te brengen, zodat er risico’s en kansen in kaart worden gebracht en de zorgvormen kunnen worden geoptimaliseerd. 
 • ZCHL onderhoudt direct contact met verzorgers en toont betrokkenheid bij haar deelnemers en hun systeem om de klanttevredenheid te verhogen.
 • ZCHL handelt eenduidig en communiceert over het handelen met verzorgers, zodat de richtlijnen indien nodig ook in de thuissituatie doorgetrokken kunnen worden.

Processen

 • ZCHL zorgt tijdens het zorgproces voor een veilige omgeving door duidelijkheid te creëren voor deelnemers en ouders/verzorgers aan de hand van modellen als de huisregels, het 8-fasenmodel, geef-me-de-vijf en oplossingsgericht werken, zodat er meer rust heerst wat ruimte maakt voor groei en de doelen eerder worden behaald. 
 • ZCHL biedt haar deelnemers de ruimte tot eigen regie over zijn/haar zorgproces door deelnemers inspraak te geven in hun doelen en wensbeschrijvingen in het zorgplan, ze te betrekken bij de cliëntenraad en daarmee overvraging te voorkomen en de eigen regie te bevorderen.
 • ZCHL implementeert een maandelijkse socratische intervisie methode, door henzelf geleidt, om de handelingen van het personeel te reflecteren en de zorg zo adequaat mogelijk te kunnen maken.
 • ZCHL voorziet haar medewerkers jaarlijks van een BHV cursus om hen geüpdatet te houden over hoe fysieke veiligheid gewaarborgd wordt. 
 • ZCHL reikt haar medewerkers minimaal één cursus per jaar aan om theoretische verdieping te realiseren wat maakt dat personeel adequaat blijft handelen.