Visie


Het Leefhuis stelt haar missie op vanuit de speerpunten: autonomie, competentie, verbondenheid en eigen regie. Deze speerpunten vormen het zorgproces. De deelnemer staat centraal en er wordt gekeken naar de groeimogelijkheden vanuit de krachten van hem/haar. Door het volgen van de deelnemer in zijn/haar wensen, laat Het Leefhuis zien dat ze mogen zijn wie ze zijn. Door vanuit de krachten te werken wordt het gevoel van competentie vergroot. Dit levert succeservaringen voor de deelnemer, wat hem/haar op zijn beurt weer laat ervaren wat er allemaal wél mogelijk is en geeft ze het gevoel dat ze het wél kunnen.

 

De speerpunten zijn terug te zien in de benaderingswijze van Het Leefhuis. Door het bieden van een veilig pedagogisch leefklimaat en het betrekken van het netwerk en de deelnemer in het vormgeven van het zorgproces, wordt verbondenheid ervaren. Daarnaast wordt ondersteuning geboden in het inzicht geven in het eigen gedrag en dat van anderen. Er worden praktische adviezen geboden aan ouders/verzorgers vanuit de verkregen inzichten, vaardigheden en kennis. Hierdoor kunnen deelnemers de transfer maken binnen de thuissituatie en/of woonsituatie. De deelnemer heeft een groot aandeel in zijn/haar ondersteuningsplan. Hiermee wordt de eigen regie gewaarborgd en tegemoet gekomen aan de behoefte aan competentie. Autonomie wordt versterkt door het inzetten van deze opgedane en reeds aanwezige competenties. Deelnemers werken vanuit hun capaciteiten wat het gevoel van autonomie versterkt.

De visie van Het Leefhuis sluit uiteraard aan bij de missie. Het bieden van vertrouwen en veiligheid is essentieel om de gewenste groei en empowerment te kunnen verkrijgen. Vertrouwen en veiligheid komt voort uit de voorspelbaarheid van het hanteren van duidelijke regels en het bieden van een luisterend oor. Door betrouwbaar te zijn, biedt begeleiding een veilige haven. De deelnemer weet bij Het Leefhuis dat hij/zij onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd, wat voor de kracht en het lef zorgt om te exploreren en daarmee te groeien. 

 

Empowerment

Het Leefhuis vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van de deelnemer en dat het begeleidingstraject hier vanuit werkt. Binnen de doelformulering werkt Het Leefhuis middels de kracht van empowerment. De doelen worden middels de ik-vorm beschreven, zodat deze dichtbij de cliënt staat. Dit houdt in dat er vanuit de eigen kracht van de cliënt wordt gewerkt en de doelen dus ook binnen de eigen kracht van de cliënt liggen of middels juiste begeleiding bekrachtigd kunnen worden. Empowerment legt de nadruk op wat cliënten kunnen, in plaats van niet kunnen. 

 

Elk individu heeft eigen inbreng binnen zijn of haar begeleidingsplan. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de diagnose/ziektebeeld en de moeilijkheden die deze met zich meebrengt. Het  Leefhuis werkt met het motto 'iedere dag een nieuwe kans' om onze deelnemers te laten voelen dat we achter ze staan!


Doelstellingen Zorgcentrum Het Leefhuis

·         Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor een veilige omgeving door duidelijkheid te creëren voor deelnemers aan de hand van modellen als het 8-fasenmodel, geef-me-de-vijf en brainblocks.

·         Zorgcentrum Het Leefhuis vergroot de autonomie van haar deelnemers door hen te betrekken bij het vormgeven van het zorgproces en hun doelen.

·         Zorgcentrum Het Leefhuis bevordert de competenties van haar deelnemers door hen te ondersteunen in nieuwe activiteiten uit te voeren of kwaliteiten te leren beheersen tijdens verschillende zorgvormen.

 

 ·         Zorgcentrum Het Leefhuis zet haar deelnemers in zijn/haar eigen kracht door hen hun wensen te laten uiten, hier gehoor aan te geven en begeleiding te bieden in het behalen van deze doelen.

·         Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor duidelijkheid en structuur, door uitleg vorm te geven aan de hand van modellen die aansluiten bij de behoeftes van de deelnemers, waardoor er meer rust heerst en doelen kunnen worden behaald.

·         Zorgcentrum Het Leefhuis biedt haar deelnemers de ruimte tot eigen regie over zijn/haar zorgproces, door deelnemers inspraak te geven in hun doelen via meerdere gespreksmomenten op passend niveau met passende communicatiemiddelen, zodat overvraging wordt voorkomen en de eigen regie wordt bevorderd.