Doelstellingen


 • ZCHL bevordert de competenties van haar deelnemers door hen te ondersteunen en inbreng te geven in nieuwe activiteiten uitvoeren of kwaliteiten te leren beheersen tijdens verschillende zorgvormen.
 • ZCHL zet haar deelnemers in zijn/haar eigen kracht door hen hun wensen te laten uiten, hier gehoor aan te geven en begeleiding te bieden in het behalen van deze doelen, middels de methode oplossingsgericht werken.
 • ZCHL laat haar deelnemers zich gehoord en gezien voelen door hen inbreng te geven in hun groeiproces door middel van het samen opstellen van doelen, tevredenheidsonderzoeken en het vormgeven van een cliëntenraad.
 • ZCHL laat haar deelnemers zich veilig en vertrouwd voelen door het aanbrengen van structuur, duidelijkheid en een vast aanspreekpunt waar ook wensen en klachten kunnen worden geuit, die gehoord en gerealiseerd worden.
 • ZCHL bevordert het groeiproces van haar deelnemers door risico’s die negatief effect hebben op het zorgproces in kaart te brengen. Daar worden doelen op ingezet die het groeiproces bevorderen.

Kwaliteit(managementsysteem)

 • ZCHL waarborgt haar kwaliteit door aan de hand van tevredenheidsmetingen de wensen en behoeftes van belanghebbenden in kaart te brengen, zodat er risico’s en kansen in kaart worden gebracht en de zorgvormen kunnen worden geoptimaliseerd. 
 • ZCHL onderhoudt direct contact met verzorgers en toont betrokkenheid bij haar deelnemers en hun systeem om de klanttevredenheid te verhogen.
 • ZCHL handelt eenduidig en communiceert over het handelen met verzorgers, zodat de richtlijnen indien nodig ook in de thuissituatie doorgetrokken kunnen worden.

Processen

 • ZCHL zorgt tijdens het zorgproces voor een veilige omgeving door duidelijkheid te creëren voor deelnemers en ouders/verzorgers aan de hand van modellen als de huisregels, het 8-fasenmodel, geef-me-de-vijf en oplossingsgericht werken, zodat er meer rust heerst wat ruimte maakt voor groei en de doelen eerder worden behaald. 
 • ZCHL biedt haar deelnemers de ruimte tot eigen regie over zijn/haar zorgproces door deelnemers inspraak te geven in hun doelen en wensbeschrijvingen in het zorgplan, ze te betrekken bij de cliëntenraad en daarmee overvraging te voorkomen en de eigen regie te bevorderen.
 • ZCHL implementeert een maandelijkse socratische intervisie methode, door henzelf geleidt, om de handelingen van het personeel te reflecteren en de zorg zo adequaat mogelijk te kunnen maken.
 • ZCHL voorziet haar medewerkers jaarlijks van een BHV cursus om hen geüpdatet te houden over hoe fysieke veiligheid gewaarborgd wordt. 
 • ZCHL reikt haar medewerkers minimaal één cursus per jaar aan om theoretische verdieping te realiseren wat maakt dat personeel adequaat blijft handelen.