Missie


Veiligheid


De deelnemer staat centraal bij Het Leefhuis. Dit betekent dat er vanuit de eigen kracht van de deelnemer gewerkt wordt en de deelnemer invloed heeft op zijn of haar leerproces. Het Leefhuis vindt het verkrijgen van intrinsieke motivatie bij deelnemers belangrijk, wij willen dit verwezenlijken door de deelnemer inspraak te laten hebben op zijn of haar leerproces. Daarom werken wij vanuit de deelnemer!

Groepsproces


Het Leefhuis vindt het belangrijk dat het groepsproces gewaarborgd blijft. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de groepsdynamiek en hierop ingezet wordt tijdens de begeleiding. Het Leefhuis leert deelnemers omgaan met elkaar, begrip tonen voor elkaar en met elkaar samenleven. 

Samenwerking


Het Leefhuis heeft als streven een goede samenwerking met ouders/verzorgers neer te zetten. Om dit te realiseren worden ouders bij elke stap betrokken en hebben ook zij inspraak op het leerproces van hun kind/ouder. Daarnaast worden er evaluatiemomenten gehouden om de groei van de deelnemers te bespreken en in  samenspraak het vervolg pad te bepalen.


Leefklimaat

Het Leefhuis zet in op het ontwikkelen van veiligheid, vertrouwen en vindt wederzijds respect heel belangrijk. Binnen Het Leefhuis vinden wij het belangrijk dat er een goede band met onze deelnemers opgebouwd wordt. Wij zijn van mening dat een goede band zorgt voor een goed leefklimaat. Wij spelen hierop in door meerdere keren per week samenwerkingsactiviteiten te organiseren. Daarnaast zijn er huisregels opgesteld om duidelijkheid en veiligheid te scheppen. Deze worden hieronder afgebeeld.