Visie


Het Leefhuis werkt via 4 speerpunten, middels deze speerpunten wordt de organisatie en zorg gerealiseerd. Het  Leefhuis werkt middels deze speerpunten om de woonsituatie leefbaar en de groepssamenstelling werkbaar te houden.  Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat iedere hulpbehoevende leerbaar is en groei doormaakt. 

 

Daarnaast biedt het Leefhuis kwaliteit, door binnen een veilige en vertrouwde setting deelnemers te laten groeien, deelnemers uit te dagen tot het uiterste en deelnemers deel te laten uitmaken van hun eigen proces. 

 

De visie van Het Leefhuis wordt vormgegeven middels deze speerpunten: vertrouwen, veiligheid, groei en empowerment. Dit houdt in dat wij jongeren in een veilige en vertrouwde omgeving laten groeien vanuit hun eigen kracht (empowerment).

Veiligheid

Het  Leefhuis vindt veiligheid het hoofdspeerpunt; wanneer een deelnemer zich niet veilig voelt, zal hij of zij zich nooit kunnen ontwikkelen of thuis voelen. Om veiligheid te creëren, worden er duidelijke regels gehanteerd, zijn er mogelijkheden tot rustplekken maar wordt er vooral geluisterd naar wat de deelnemer wenst of fijn vindt (wanneer dit binnen de mogelijkheden van het Leefhuis ligt).  

 

Het Leefhuis is van mening dat veiligheid ook van binnen zit en niet alleen van buiten. Wanneer iemand lekker in zijn vel zit, in zichzelf vertrouwd en vooral naar zichzelf kijkt, ontwikkel je eigen veiligheid. Het Leefhuis stimuleert deelnemers om ook deze veiligheid te ervaren.

Vertrouwen

Om vertrouwd te raken met de omgeving en de werkwijze is er tijd en inzet nodig. Dit betekent dat deelnemers bij ons de tijd krijgen om vertrouwd te raken met de werkwijze en de verschillende begeleiders. 

 

Vertrouwen is nodig om je thuis te kunnen voelen, om aan jezelf te kunnen werken en vooral een eigen plekje te creëren. Het Leefhuis werkt hieraan mee door te werken met bekende gezichten, deelnemers de tijd te geven en te laten wennen aan de omgeving. Daarbij worden alle kleine stapjes opgemerkt, werkt het Leefhuis met het geven van positieve feedback en spreekt zij het vertrouwen in haar deelnemers met regelmaat uit. 

Groei

Wij gaan er vanuit dat iedereen leer- en ontwikkelbaar is en geven iedereen de kans om zich te ontplooien en te groeien. Dit realiseren wij door tegemoet te komen aan persoonlijke behoeftes, gehoor te geven aan talenten, te werken vanuit de eigen kracht en succeservaringen te vieren. Het  Leefhuis stelt voor alle deelnemers een begeleidingsplan op waarin binnen verschillende leefgebieden worden doelen worden opgesteld. In het begeleidingsplan wordt beschreven welke groeikansen er liggen. 

 

Het  Leefhuis streeft zoveel mogelijk naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit houdt in dat het vindt dat iedere deelnemer een kans moet hebben op een plekje binnen de huidige maatschappij. Daarnaast werkt het  Leefhuis met 'diploma's' voor deelnemers die dit leuk vinden. Een diploma staat voor een behaald doel en kan dus met trots gedeeld worden!

Empowerment

Het Leefhuis vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van de deelnemer en dat het begeleidingstraject hier vanuit werkt. Binnen de doelformulering werkt Het Leefhuis middels de kracht van empowerment. De doelen worden middels de ik-vorm beschreven, zodat deze dichtbij de cliënt staat. Dit houdt in dat er vanuit de eigen kracht van de cliënt wordt gewerkt en de doelen dus ook binnen de eigen kracht van de cliënt liggen of middels juiste begeleiding bekrachtigd kunnen worden. Empowerment legt de nadruk op wat cliënten kunnen, in plaats van niet kunnen. 

 

 

Elk individu heeft eigen inbreng binnen zijn of haar begeleidingsplan. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de diagnose/ziektebeeld en de moeilijkheden die deze met zich meebrengt. Het  Leefhuis werkt met het motto 'iedere dag een nieuwe kans' om onze deelnemers te laten voelen dat we achter ze staan!


Doelstellingen Zorgcentrum Het Leefhuis

  • Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor een veilige omgeving door duidelijke regels te creëren, mogelijkheden bieden om tot rust te komen en naar de wensen en mogelijkheden van deelnemers te luisteren.
  • Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor het ontwikkelen van vertrouwen bij de deelnemers door in te zetten op bekende gezichten, deelnemers de tijd te geven om te wennen en kleine stapjes op te merken.
  • Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor het stimuleren van groei bij de deelnemers door tegemoet te komen aan behoeftes, gehoor te geven aan talenten en succeservaringen te vieren.
  • Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor het stimuleren van groei bij de deelnemers door een begeleidingsplan op te stellen met streefdoelen en hierbij de wensen en groeimogelijkheden van de deelnemers mee te nemen.
  • Zorgcentrum Het Leefhuis zorgt tijdens het zorgproces voor het wekken van begrip bij de deelnemers en begeleiders de deelnemer te betrekken bij zijn leerproces en eigen inbreng mee te nemen in het begeleidingstraject.